Cena projektových prací a inženýrských činností

  • Cena je sjednávána ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. O cenách, jako pevná smluvní.
  • Obecně při navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností vycházíme z Výkonového a honorářového řádu ČKAIT.
  • Základem pro stanovení ceny je odhad, resp. propočet nákladů na stavební část stavby a provozní soubory, odsouhlasený jako cenová základna oběma stranami.
  • Cena se pohybuje v rozmezí minimálních a maximálních sazeb dle výše uvedených sazebníků
  • Cena prací vykonávaných naší firmou, které nejsou zahrnuty do úhrady dle sazebníku, bude stanovena vlastní kalkulací nebo hodinovou sazbou (technická pomoc).

Cena dodávky stavby

  • Cena je obvykle definována položkovým rozpočtem, vycházejícím z projektu stavby.

Časová nabídka

  • Stanovení časové nabídky vychází z konkrétních podmínek daných rozsahem činností. U komplexních zakázek bude v rámci nabídky vypracován předběžný harmonogram, vycházející z našich zkušeností, který zohledňuje jak legislativní podmínky dané stavebním zákonem, resp. správním řádem, tak reálné dodavatelské možnosti.

Obchodně závazkové vztahy

  • Při uzavírání obchodně závazkových vztahů vychází naše firma důsledně z obchodního zákoníku. Projektové a dodavatelské práce jsou podloženy výhradně smlouvami o dílo (§ 536 a násl.), inženýrské a realitní činnosti přednostně smlouvou mandátní (§566 a násl.).
  • Obchodně dodací a platební podmínky preferujeme standardní, obvyklé pro tento typ obchodních vztahů s diferenciací stálých obchodních partnerů.