Inženýrské činnosti k územnímu řízení

  • Předběžná jednání s úřady a dotčenými osobami a organizacemi za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlené výstavbě.
  • Koordinace činností spojených s vypracováním dokumentace k územnímu řízení.
  • Obstarání dokladů a stanovisek účastníků výstavby.
  • Podání návrhu (včetně všech požadovaných náležitostí) na zahájení územního řízení a součinnosti s příslušnými orgány státní správy, směřující k vydání Rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu § 32 a násl. Zák. č. 50/76 Sb.