Inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení

  • Zabezpečení podkladů pro vypracování projektové dokumentace s ohledem na podmínky územního rozhodnutí.
  • Koordinace činností spojených s vypracováním dokumentace ke stavebnímu povolení.
  • Obstarání dokladů a stanovisek účastníků výstavby.
  • Podání návrhu (včetně všech požadovaných náležitostí) na zahájení stavebního řízení a součinnost s příslušnými orgány státní správy, směřující k vydání Stavebního povolení stavby ve smyslu § 54 a násl. Zák. č. 50/76 Sb.